Radioteraprie - časné a pozdní následky

Je důležité rozlišovat mezi časnými a pozdními vedlejšími účinky radioterapie. Časné nežádoucí účinky zahrnují zarudnutí, deskvamaci, hyperpigmentaci a vypadávání vlasů. Mezi pozdní následky patří zejména atrofie a vysychání kůžeteleangiektázie, dyschromie, poruchy pigmentace, fibróza a vznik vředů.

Radiace a její dopad na zánětlivou fázi

V průběhu zánětlivé fáze je ovlivněna tvorba transformujícího růstového faktoru beta (TGFß), vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), tumor nekrotizujícího faktoru α (TNFα), interferonu-γ (IFN-γ) a prozánětlivých cytokinů, jako je např. interleukin-1 a interleukin-8. Tyto cytokiny jsou po radiačním poškození nadměrně exprimovány, což vede k nekontrolovanému hromadění extracelulární matrix a fibróze.

Dopad radiace na proliferační fázi

Proliferační fáze je charakterizována tvorbou granulační tkáně, reepitelizací a neovaskularizací. Radiace může ovlivnit faktory, které ji řídí.

Patří sem zejména:

  • TGFß
  • VEGF
  • epidermální růstový faktor (EGF)
  • fibroblastický růstový faktor (FGF)
  • růstový faktor odvozený z trombocytů (PDGF).

Oxid dusnatý (NO) podporuje hojení ran tím, že vyvolává depozici kolagenu. Při pokusech na zvířecích modelech bylo zjištěno, že hladiny NO byly po ozáření nižší. Toto zjištění může vysvětlit zhoršenou odolnost rány vyvolané ozářením.

Snížená tvorba matrixové metaloproteinázy 1 (MMP) během fáze remodelace může přispívat k nedostatečné degradaci mezibuněčné hmoty v procesu hojení.

Keratinocyty a fibroblasty po ozáření

Keratinocyty jsou klíčovými buňkami zodpovídajícími za epitelizační fázi hojení. Po ozáření byly v těchto buňkách pozorovány četné změny na molekulární úrovni. Došlo k posunu od tvorby vysokomolekulárních keratinů ve prospěch nízkomolekulárních keratinů. U nehojících se vředů keratinocyty vykazovaly sníženou expresi nejrůznějších faktorů nezbytných pro hojení ran.

Také fibroblasty hrají ústřední roli při hojení ran, zajišťují depozici a remodelaci kolagenových vláken. Bylo prokázáno, že v ozařované tkáni fibroblasty vyvolávají neuspořádané ukládání kolagenových svazků. Důvodem je pravděpodobně narušená regulace matrixových metaloproteináz a tkáňových inhibitorů metaloproteináz.

 

Zdroj:

http://www.ro-journal.com/con­tent/pdf/1748–717X-7–162.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…