hydrotac

Na oba přednáškové dny byl připraven bohatý vzdělávací program

Celou akci zahájila Ing. Kateřina Červinková ze společnosti HARTMANN – RICO. Účastníkům konference prezentovala výhody nového konceptu HydroTerapie. Tato inovativní metoda léčby ran, která se stala klíčovým tématem prvního přednáškového dne, dokáže pomocí hydroaktivního krytí vyřešit až 80 % chronických ran.

Další odborné prezentace se pak podrobněji věnovaly praktickým zkušenostem s HydroTerapií, ale také použití kombinace hydroaktivního krytí a podtlakové terapie. Na konkrétních kazustikách přednášející demonstrovali účinnost a pozitivní výsledky obou léčebných technik.
Druhý den konference proběhly tři zajímavé praktické workshopy věnované osobnímu rozvoji pod vedením školitelů z GrowJOB Institutu, ve kterých si účastníci konference prohloubili své znalosti a dovednosti v oblasti efektivity a seberegulace, komunikace a udržení pozornosti.

HydroTerapie v praxi

Jana Pittnerová z Dermatovene­rologické kliniky FN Brno ve své prezentaci Praktické zkušenosti s HydroTerapií zdůraznila, že jde o léčbu efektivní, univerzální, komfortní a snadno aplikovatelnou. Připomněla, že v praxi jsou často pozitivní výsledky léčby viditelné již do 24 hodin po její aplikaci. A vyzdvihla také účinnost HydroTerapie v léčbě infekčních ran.

Vladimíra Šípková z ambulance chronických ran Thomayerovy nemocnice prezentovala vtipnou přednášku s názvem Když už člověk jednou je… Mnoha citáty slavných osob trefně okomentovala časté ošetřovatelské problémy, které nastávají při péči o pacienty s chronickou ránou. V souvislosti s HydroCleanem zdůraznila zejména jeho výjimečnou účinnost při důkladném čištění rány s nekrózou, potlačování zápachu z rány a podpoře hojení infikovaných ran.

Lea Voráčková, DiS. z Fakultní nemocnice Hradec Králové k tématu HydroTerapie přispěla prezentací s názvem HydroClean připravuje spodinu rány před kožní transplantací. Účinnost HydroCleanu dokumentovala na několika konkrétních kazuistikách, kdy se s jeho pomocí podařilo pacienty s komplikovaným chronickým defektem připravit k provedení kožní transplantace.

Péče o rány vyžaduje neustálé sebevzdělávání

Bc. Ivana Wittová, vrchní sestra II. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, ve své přednášce Zkušenosti s předáváním zkušeností zmínila zejména zavedení speciálního certifikovaného vzdělávacího kurzu ošetřovatelské péče o chronické rány. Po jeho absolvování získává zdravotní sestra plnou způsobilost pro péči o pacienty s ránou. Podrobně také pospala, jak na jejím pracovišti řeší aktuální problematiku dekubitů. Na interní klinice plzeňské nemocnice k tomuto úkolu přistupují velmi aktivně, provádí se fotodokumentace, podrobné záznamy stavu pacientů, audity výskytu dekubitů na odděleních i edukace laické veřejnosti.

Vlhké hojení i podtlakové terapie standardem v léčbě chronických ran

Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně ve svém sdělení s názvem Kombinace MWC a NPWT v oblasti hojení ran zdůraznila význam vlhkého hojení i podtlakové terapie, které jsou dnes už nedílnou součástí péče o chronickou ránu. Připoměla, že kombinace obou metod u některých komplikovaných nehojících se ran přináší velmi dobré výsledky. Podtlaková terapie slouží v těchto případech zejména pro nastartování hojení a používá se nejčastěji v raných fázích hojení, pro dokončení hojícího procesu pak přichází na řadu produkty vlhkého hojení. Důležité je zejména to, aby změna léčebné metody byla vhodně načasována. V druhé části své prezentace pak doc. Veverková představila případ komplikovaného polytraumatu z vlastního pracoviště, na kterém demonstrovala efektivitu podtlakové terapie.

MUDr. David Procházka z Masarykovy nemocnice z Ústí nad Labem poté pohovořil na téma Léčba infektu po operaci kýly v jizvě. Na konkrétních kazuistikách z domácího pracoviště demonstroval vhodnost použití podtlakové terapie při infektu sítě po operaci kýly.

Novou netradiční možnost využití podtlakové terapie prezentoval ve své přednášce Dekubity, zkušenosti s podtlakovou terapií MUDr. Jiří Poledník z chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov. Se svými kolegy se rozhodl prověřit účinnost podtlakové terapie v léčbě dekubitů 4. a 5. stupně.  Účastníkům konference demonstroval 2 kazuistiky, kdy při použití NPWT nastalo úplné zhojení nebo výrazné zmenšení defektu. Přítomným připomněl, že by bylo žádoucí, aby došlo k rozšíření používání podtlakové terapie i v ambulantní pé­či.

Následovala přednáška s názvem MWC a NPWT léčba netradičního pacienta autorů z kliniky Vetnemo v Praze. MVDr. Renata Kratochvílová na kazuistice komplikovaného případu fenky s těžkým polytraumatem demonstrovala, že hydroaktivní krytí a podtlakovou terapii lze s úspěchem uplatnit i ve veterinární medicíně.

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…