Na oba přednáškové dny byl připraven bohatý vzdělávací program

Celou akci zahájila Ing. Kateřina Červinková ze společnosti HARTMANN – RICO. Účastníkům konference prezentovala výhody nového konceptu HydroTerapie. Tato inovativní metoda léčby ran, která se stala klíčovým tématem prvního přednáškového dne, dokáže pomocí hydroaktivního krytí vyřešit až 80 % chronických ran.

Další odborné prezentace se pak podrobněji věnovaly praktickým zkušenostem s HydroTerapií, ale také použití kombinace hydroaktivního krytí a podtlakové terapie. Na konkrétních kazustikách přednášející demonstrovali účinnost a pozitivní výsledky obou léčebných technik.
Druhý den konference proběhly tři zajímavé praktické workshopy věnované osobnímu rozvoji pod vedením školitelů z GrowJOB Institutu, ve kterých si účastníci konference prohloubili své znalosti a dovednosti v oblasti efektivity a seberegulace, komunikace a udržení pozornosti.

HydroTerapie v praxi

Jana Pittnerová z Dermatovene­rologické kliniky FN Brno ve své prezentaci Praktické zkušenosti s HydroTerapií zdůraznila, že jde o léčbu efektivní, univerzální, komfortní a snadno aplikovatelnou. Připomněla, že v praxi jsou často pozitivní výsledky léčby viditelné již do 24 hodin po její aplikaci. A vyzdvihla také účinnost HydroTerapie v léčbě infekčních ran.

Vladimíra Šípková z ambulance chronických ran Thomayerovy nemocnice prezentovala vtipnou přednášku s názvem Když už člověk jednou je… Mnoha citáty slavných osob trefně okomentovala časté ošetřovatelské problémy, které nastávají při péči o pacienty s chronickou ránou. V souvislosti s HydroCleanem zdůraznila zejména jeho výjimečnou účinnost při důkladném čištění rány s nekrózou, potlačování zápachu z rány a podpoře hojení infikovaných ran.

Lea Voráčková, DiS. z Fakultní nemocnice Hradec Králové k tématu HydroTerapie přispěla prezentací s názvem HydroClean připravuje spodinu rány před kožní transplantací. Účinnost HydroCleanu dokumentovala na několika konkrétních kazuistikách, kdy se s jeho pomocí podařilo pacienty s komplikovaným chronickým defektem připravit k provedení kožní transplantace.

Péče o rány vyžaduje neustálé sebevzdělávání

Bc. Ivana Wittová, vrchní sestra II. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, ve své přednášce Zkušenosti s předáváním zkušeností zmínila zejména zavedení speciálního certifikovaného vzdělávacího kurzu ošetřovatelské péče o chronické rány. Po jeho absolvování získává zdravotní sestra plnou způsobilost pro péči o pacienty s ránou. Podrobně také pospala, jak na jejím pracovišti řeší aktuální problematiku dekubitů. Na interní klinice plzeňské nemocnice k tomuto úkolu přistupují velmi aktivně, provádí se fotodokumentace, podrobné záznamy stavu pacientů, audity výskytu dekubitů na odděleních i edukace laické veřejnosti.

Vlhké hojení i podtlakové terapie standardem v léčbě chronických ran

Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně ve svém sdělení s názvem Kombinace MWC a NPWT v oblasti hojení ran zdůraznila význam vlhkého hojení i podtlakové terapie, které jsou dnes už nedílnou součástí péče o chronickou ránu. Připoměla, že kombinace obou metod u některých komplikovaných nehojících se ran přináší velmi dobré výsledky. Podtlaková terapie slouží v těchto případech zejména pro nastartování hojení a používá se nejčastěji v raných fázích hojení, pro dokončení hojícího procesu pak přichází na řadu produkty vlhkého hojení. Důležité je zejména to, aby změna léčebné metody byla vhodně načasována. V druhé části své prezentace pak doc. Veverková představila případ komplikovaného polytraumatu z vlastního pracoviště, na kterém demonstrovala efektivitu podtlakové terapie.

MUDr. David Procházka z Masarykovy nemocnice z Ústí nad Labem poté pohovořil na téma Léčba infektu po operaci kýly v jizvě. Na konkrétních kazuistikách z domácího pracoviště demonstroval vhodnost použití podtlakové terapie při infektu sítě po operaci kýly.

Novou netradiční možnost využití podtlakové terapie prezentoval ve své přednášce Dekubity, zkušenosti s podtlakovou terapií MUDr. Jiří Poledník z chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov. Se svými kolegy se rozhodl prověřit účinnost podtlakové terapie v léčbě dekubitů 4. a 5. stupně.  Účastníkům konference demonstroval 2 kazuistiky, kdy při použití NPWT nastalo úplné zhojení nebo výrazné zmenšení defektu. Přítomným připomněl, že by bylo žádoucí, aby došlo k rozšíření používání podtlakové terapie i v ambulantní pé­či.

Následovala přednáška s názvem MWC a NPWT léčba netradičního pacienta autorů z kliniky Vetnemo v Praze. MVDr. Renata Kratochvílová na kazuistice komplikovaného případu fenky s těžkým polytraumatem demonstrovala, že hydroaktivní krytí a podtlakovou terapii lze s úspěchem uplatnit i ve veterinární medicíně.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…