Prezident Evropské společnosti pro léčbu ran (EWMA) Salla Seppänen se ve svém článku uveřejněném na oficiálních stránkách společnosti EWMA zamýšlí nad aktuálními úkoly v oblasti péče o rány. Ve svém textu zdůrazňuje zejména potřebu léčebných metod založených na důkazech, nezbytnost vzdělávání zdravotnického personálu, týmového přístupu a využívání nových komunikačních technologií.

Poslední trendy v léčbě chronických ran

Rány a jejich léčba představují nejen zátěž pro samotného pacienta, ale také pro zdravotnický systém. Průměrně může péče o jedinou chronickou ránu činit kolem 6 až 10 tisíc euro. Jedna či více chronických ran se objevuje u 1 až 1,5 % všech obyvatel EU. Z celkových výdajů na zdravotní péči v EU se na hojení ran využije 2 až 4 %.
Trendem poslední doby je dřívější převedení hospitalizovaných pacientů do ambulantní péče. Čím dál více pacientů, kteří trpí komplexními patologickými stavy, včetně kožních defektů, je léčeno ambulantně. Poskytování zdravotních služeb těmto pacientům se tak přesouvá zpět od sekundární péče k péči primární.

Postupy založené na důkazech a edukace

Omezené finanční prostředky a zvyšující se poptávka po zdravotnické péči vyžadují volbu optimální dostupné léčebné metody. V každodenní praxi je více než kdykoliv dříve nutné využívat klinické doporučené postupy založené na důkazech. Nezbytným předpokladem pro jejich dodržování je dostatečný přístup zdravotnických pracovníků ke vzdělání a odborné přípravě.

Týmový přístup

Léčba ran vyžaduje multidisciplinární přístup. Tým složený z odborníků z různou specializací zvyšuje šanci, že pacient nebude trpět nežádoucími a často zbytečnými komplikacemi, jako je např.  amputace nebo bolest, které mohou vést k sociální izolaci a v nejhorším případě i smrti. Také spolupráce s pacientem a jeho rodinou vyžaduje od lékaře a dalšího zdravotnického personálu schopnost týmové spolupráce a komunikace. Nedílnou součástí léčebného procesu je i poskytování dostatečných informací pacientům a jejich pečovatelům o zdravotním stavu nemocného a zásadách jeho léčby.

Komunikace a nové technologie

Novou a slibnou metodou se zdá být použití telemedicíny, která umožňuje výměnu informací o stavu a léčebných možnostech mezi pacientem a ošetřujícím lékařem nebo mezi různými skupinami specialistů. Odborné poradenství zdravotníků poskytované prostřednictvím komunikačních technologií má potenciál zvýšit kvalitu a bezpečnost péče o pacienty a ušetřit náklady na zdravotní péči. Důležitým úkolem do budoucna bude uspokojivě vyřešit zajištění bezpečnosti dat a výměny osobních údajů.
Telemedicína a další metody elektronického zdravotnictví stále nejsou standardně zavedeny ve všech zemích Evropy a jejich výhody teprve čekají na důkladné zhodnocení. Nové výsledky by měly přinést právě probíhající projekty podporované EU.

Zdroj:

http://ewma.org/it/it/what-we-do/ewma-projects/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…