První říjnový den proběhla v režii společnosti HARTMANN – RICO nevšední odborná akce s názvem „Podtlaková terapie z pohledu jednotlivých odborností“. Na 30 lékařů a zdravotních sester z celé České republiky se sešlo, aby společně prodiskutovali problematiku léčby ran pomocí podtlakové terapie.

Diskuzní odpoledne proběhlo formou třech kulatých stolů pod vedením tří dvojic erudovaných lékařů v oboru chirurgie a traumatologie. Účastníci semináře rozdělení do tří skupin postupně prošli jednotlivými diskuzními panely, kde nejenom získali zajímavé informace o systému podtlakové terapie Vivano, ale měli především možnost prodebatovat své vlastní zkušenosti s touto léčebnou metodou.

Podtlaková terapie – moderní přístup v léčbě ran

Podtlaková terapie patří v současnosti k nejmodernějším metodám hojení ran. Během posledních desetiletí se tato forma terapie stala běžně používaným postupem v oblasti léčby ran. Jde o neinvazivní proceduru, která využívá kontrolovaný podtlak k podpoře hojení různých druhů poranění. Do rány je vložen pěnový obvaz a rána a její okolí je poté zakryto folií, která nedovoluje komunikaci rány s okolním vzduchem.

Pomocí speciálního přístroje se v místě rány vytvoří subatmosférický podtlak aplikovaný prostřednictvím moderního ultratenkého portu. Ten způsobuje dekompresi pěnového obvazu. Léčebný efekt této metody spočívá zejména v odvodu tekutiny z rány, zmírnění otoku, zmenšení objemu rány a podpoře granulace.

Podtlaková terapie v chirurgii

Moderátor jednoho ze tří kulatých stolů MUDr. Jiří Bartoš z chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín pojal celé téma z pohledu všeobecné chirurgie. Spolu s ním se vedení semináře ujal také MUDr. Vratislav Beran z Chirurgického oddělení Krajské nemocnice Liberec.

Na úvod všem přihlížejícím prakticky demonstrovali, jak se systém Vivano správně na ránu aplikuje. Zdůraznili především nezbytnost důkladné nekrektomie (odstranění odumřelé tkáně) ještě před nasazením terapie a vhodného načasování převazů. Poté se věnovali podrobněji jednotlivým indikacím v chirurgii.

Konkrétně ocenili přínos podtlakové terapie při léčbě rozsáhlých nehojících se a secernujících ran vyžadujících časté výměny krytí, kde nákladovost této léčebné techniky je výrazně nižší než při využití tradičních terapeutických metod. Velký význam má v chirurgii použití podtlakové terapie u infikovaných ran, kde vytváří jedinečný uzavřený systém izolující ránu před okolním prostředím. Řeč byla i o využití při sekundárním hojení ran, fasciitidách či intraabdominální aplikaci. Zmíněna byla též vysoká efektivita využití u kardiochirurgických pacientů, kteří jsou dnes již považováni za absolutní indikaci podtlakové terapie. Zatím rozporuplné výsledky má léčba u onkologických pacientů po radioterapii.

Oba spíkři se na závěr shodli, že při správně zvolené diagnóze „může podtlaková terapie výrazně ušetřit jak materiál použitý při tradičních metodách hojení, tak také čas zdravotnického personálu, a tím výrazně snížit náklady na léčbu.“

Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. z I. chirurgické kliniky LF MU a FN u svaté Anny v Brně se ujala hlavního slova u dalšího kulatého stolu o problematice použití podtlakové terapie v chirurgii. Téma aktivně doplňoval vlastními postřehy z praxe také MUDr. Martin Sessek z Nemocnice Teplice.
Doc. Veverková v úvodu zmínila základní předpoklady pro úspěšné zavedení podtlakové léčby: „vhodný pacient, edukovaný tým spolupracovníků a v neposlední řadě též osvícený management, který umí správně posoudit nejen náklady, ale také benefity léčby“. Doporučila také všem, kteří s podtlakovou terapií teprve začínají, aby nejprve vyzkoušeli její aplikaci na jednodušších ranách.

Podrobněji se poté věnovala některým komplikovanějším kazuistikám z vlastního pracoviště. Účastnící semináře tak mohli diskutovat nad konkrétními případy tzv. otevřeného břicha (open abdomen), kde bylo doporučeno použití speciálního abdominálního setu, a dále hrudních defektů nebo kompartment syndromu. Doc. Veverková všem přítomným prostřednictvím výsledků práce svého týmu demonstrovala, že podtlakovou terapii lze v těchto případech s úspěchem použít.

Podtlaková terapie v traumatologii

Podtlaková terapie v traumatologii byla tématem třetího kulatého stolu, jehož garantem se stal doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. z Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno spolu s MUDr. Ivou Vimmerovou z Traumatologicko-ortopedického centra Krajské nemocnice Liberec.
Byly zmíněny výhody podtlakové terapie pro hojení rány, především uzavřené prostředí v ráně, redukce objemu rány, odvod exsudátu a tkáňového moku a podpora granulace. Posluchači byli seznámeni s hlavními indikacemi v traumatologii, ke kterým patří zejména rozsáhlé rány, devastační a ztrátové rány, střelné a explozivní trauma, otevřené zlomeniny, sekundární hojení rány, infekční rány či dermatofasciotomie. Ke kontraindikacím metody patří zejména neléčená osteomyelitis, přímá aplikace na nervy, cévy nebo orgány, nekrotická tkáň v defektu, malignita v ráně, krvácení rány nebo demarkace rány. Jako časté chyby, kterým je nutné se vyhnout, označil MUDr. Mašek především nevhodné načasování terapie a problémy s netěsností při aplikaci systému. Promítaný obrazový materiál dokumentoval úspěchy dosažené při hojení ran pomocí podtlakové terapie u kompartment syndromu a otevřených zlomenin.

Účastníci diskuzního odpoledne tak získali nejen podrobný přehled o výhodách a možnostech využití podtlakové terapie a užitečné tipy a rady ohledně její správné aplikace, ale především možnost prodiskutovat vlastní zkušenosti s podtlakovou terapií a hledat další indikace pro její využití.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…