léčba dekubitů

Odborníci z oblasti zdravotnictví se v červnu sešli u kulatého stolu, aby projednali problematiku dekubitů v České republice. Cílem setkání bylo navrhnout národní strategii pro prevenci, monitoring a léčbu dekubitů. Kulatý stůl proběhl pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky.

EUAP a STOP dekubitům

V pozadí celé akce stojí aktivity Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů EPUAP, jehož záměrem je upozornit odbornou i laickou veřejnost na problematiku dekubitů, edukace zdravotnického personálu a pomoc při zlepšování péče o pacienty ohrožené vznikem proleženin. K oficiální kampani EUAP za kvalitnější prevenci a léčbu dekubitů – dni STOP dekubitům – která probíhá 20. listopadu, se v roce 2013 připojila také Česká republika. Tématem kulatého stolu se tak stalo i včasné zajištění aktivit ke světovému dni STOP dekubitům.

Hlavní závěry jednání

 edukace odborníků – zajistit systematické proškolování nemocničního personálu i poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb ohledně rizika vzniku dekubitů, jejich správné klasifikace, vedení dokumentace a ošetřovatelské péče. Vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice dekubitů musí být založeno na nejnovějších poznatcích a technologiích pro zajištění kvalitní a bezpečné péče.
 edukace pacientů a laické veřejnosti – zajištění dostatečné informovanosti pacientů, kteří jsou vystaveni riziku vzniku dekubitů, i osob, které o ně pečují. Vypracovat srozumitelné informační materiály s vědecky podloženými informacemi a založit podpůrnou komunitní síť.
 jednotná evidence – poskytovatelé zdravotních služeb by měli zavést jednotný systém hlášení, evidence rizika a výskytu dekubitů. Jednotný a efektivní systém evidence dekubitů by měl existovat i na národní úrovni.
 kompetence sester – důležitá je systémová podpora samostatného rozhodování zdravotních sester a dalšího ošetřujícího personálu o prevenci a léčbě dekubitů.
 doporučení EUAP – zajistit překlad nové verze směrnice EPUAP 2014 pro prevenci a léčbu dekubitů.
 zdroj informací – vybudovat široce a bezplatně přístupný zdroj vědecky podložených a neustále aktualizovaných poznatků a pokynů ohledně prevence a léčby dekubitů, který bude určen jak odborné, tak i laické veřejnosti.
 náklady a prevence – shromáždit informace o nákladech na léčbu dekubitů v České republice a zohlednit údaje o efektivitě preventivních opatření. Najít vhodná řešení týkající se úhrady preventivních opatření pro snížení celkových nákladů na léčbu dekubitů.

Zdroj:
http://www.mzcr.cz/…_9217_1.html

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…