Hypermetabolismus a katabolický smysl

Hypermetabolismus vede k rozsáhlému katabolismu, který je spojen s odbouráváním bílkovin, a to nejen ve svalech, ale také téměř ve všech orgánech, což vede k multiorgánové dysfunkci. Pokud nedojde k jeho léčbě, nevyhnutelně nastává závažný katabolický stav.Hypermetabolická odpověď na vznik popálenin je velmi výrazná a komplexní a je s největší pravděpodobností aktivována a udržována uvolňováním hormonů a zánětem vyvolaným stresovou reakcí.

Příčiny hypermetabolismu

Příčina této odezvy není zcela přesně popsána, ale zdá se, že ji spouští a udržuje zvýšená a prodloužená exprese katecholaminů, glukokortikoidů, glukagonu a dopaminu. Na vznik hypermetabolismu mají dále vliv cytokiny, endotoxin, adherence neutrofilů, reaktivní formy kyslíku, oxid dusnatý a koagulační i komplementová kaskáda. Jakmile jsou tyto kaskády po vzniku popálenin aktivovány, jejich mediátory a vedlejší produkty pravděpodobně dále udržují zvýšenou rychlost metabolismu spojenou s pozměněným metabolismem glukózy, lipidů a aminokyselin.

Metabolické změny po vzniku popálenin

Metabolické změny po vzniku popálenin můžeme rozdělit na 2 fáze. K první „fázi odlivu“ obvykle dochází během 48 hodin po poranění a charakterizuje ji snížený srdeční výdej, nižší spotřeba kyslíku a nižší rychlost metabolismu. Tato hypometabolická odezva poté postupně v průběhu prvních 5 dnů po poranění narůstá do „fáze přílivu“.

Toto stadium definuje hyperdynamická cirkulace, nárůst tělesné teploty, spotřeby kyslíku a glukózy, zvýšená produkce CO2, glykogeneze, proteolýza, lipolýza a substrátové cykly (jalové). Bylo zjištěno, že se během této fáze jako reakce na zátěž glukózou uvolňuje dvojnásobné množství inzulínu než obvykle a plazmatické hladiny glukózy jsou výrazně zvýšeny, což naznačuje vývoj inzulínové rezistence.

Současné terapeutické možnosti

I když pokroky v terapii s cílem zmírnit hypermetabolickou odezvu na popáleniny v posledních letech významně zlepšily klinické výsledky, přesto se hledají další terapeutické přístupy, které by pomohly překonat a normalizovat přetrvávající hypermetabolismus a související hyperglykémii. Včasná excize a uzavření rány je zřejmě tím největším pokrokem v léčbě pacientů se závažnými popáleninami během posledních 20 let. Tato léčba vede k podstatnému snížení klidových energetických nároků a následnému zlepšení úmrtnosti u této skupiny pacientů.

Beta-adrenergní blokáda propranololem představuje v současné době pravděpodobně nejúčinnější antikatabolickou terapii v léčbě popálenin. Další léčebnou strategií může být podávání inzulinu, které snižuje morbiditu pacientů s popáleninami. Nežádoucí hypoglykemické příhody však vedly ke zkoumání alternativních metod, např. užívání metforminu. Budou však nutné další studie pro zhodnocení bezpečnosti a účinnosti nových terapií pro potlačení hypermetabolismu u pacientů s popáleninami.

Zdroj: 

Postburn Hypermetabolism: Past, Present, and Future

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…