3 minuty

„K potřebě převazové sestry jsem dospěla po pěti letech partyzánského způsobu převazování. V té době jsem totiž za pomoci dokumentační sestry nad rámec svých pracovních povinností převazovala pacienty na interním oddělení. Navíc jsem k tomu zakládala ambulanci pro hojení ran v rámci lůžkové interny,“ vysvětluje Bc. Jaroslava Benešová počáteční podmínky. O tom, že se jedná o neudržitelnou situaci přesvědčila primáře oddělení i vedení nemocnice, které nakonec pracovní pozici „převazová sestra na interním oddělení“ vytvořilo.

Z původního roku na zkoušku je nyní už rok šestý, který potvrzuje oprávněnost této pozice. A v čem přesně spočívají její benefity? Specializace převazové sestry se do provozu oddělení a do péče o pacienta promítá v mnoha směrech. 

Navázání vztahu s pacientem a vzájemná důvěra

Doktorka, sestra a pacientka v nemocničním pokoji

Velmi důležitý aspekt při léčbě ran. Dlouhodobá spolupráce pacienta s jednou převazovou sestrou přispívá k vzájemné důvěře.

Pacientovi pomáhá odbourat skepsi a nepříjemné pocity spojené s dlouhým hojením rány, střídáním zdravotníků v ambulanci (pokaždé jiný přístup a metoda) a v neposlední řadě vyrovnat se s diskomfortem v podobě zápachu, bolesti apod. „Pokud pacient přichází s optimismem a vírou v uzdravení, léčba je rychlejší, lépe lze nastavit spolupráci s rodinou i převazové schéma,“ konstatuje Benešová.

Kontinuita péče, časový prostor a flexibilita

Jistota správně vedených záznamů vč. průběžné fotodokumentace rány umožňuje kontinuitu péče a v případě nepřítomnosti převazové sestry i jasné informace pro zbytek týmu

Pečlivé vedení převazové karty, algoritmus převazů, sjednocení terminologie, návaznost použitých materiálů, následná péče po propuštění do domácího léčení atd. Sestra průběžně sleduje vývoj léčby a má možnost okamžitě reagovat na změnu stavu pacienta.

Aplikace produktu HydroClean na ránu

Specializací získává převazová sestra komfort organizace vlastní práce a tím i flexibilitu - dostatek času na každého pacienta vč. přípravy před převazem, vedení srozumitelné dokumentace, předání informací dalším členům týmu nebo může být k dispozici při vizitách.

Sestra zapisuje do karty pacienta

Jaroslava Benešová uvádí i plusy pro pacienta: „Pacient ocení pocit klidu a pohody, převaz bez stresu, jasnou edukaci a fakt, že na ambulantní převazy je objednán na čas.“  

Přínos pro oddělení - hospodárnost, prestiž a informovanost

Za sestru hovoří výsledky. Pravidelný dohled a zhodnocení stavu pacienta, volba vhodného materiálu na danou fázi rány, hlídání exspirace, četnost převazů – to vše se soustředí v jedněch rukách. Zkušenost rovná se lepší technika, která znamená nižší frekvenci převazů a následnou úsporu materiálu.

Dobré výsledky vedou ke zlepšení interpersonálních vztahů a vstřícnosti v případě potřeby dalších lékařských vyšetření a konzilií. Převazová sestra především napomáhá spokojenosti pacienta, což je pro nemocnici klíčovým aspektem.

1