4 minuty

Management OPEN ABDOMEN

Open abdomen je velmi závažná a často velmi problematická indikace, jejíž řešení může provázet řada komplikací. Zvládnutí managementu „Open abdomen“ představuje jednu z největších výzev v oblasti břišní chirurgie. Technika „Open abdomen“ je život zachraňující výkon využívaný při mnohých stavech, které zvyšují nitrobřišní tlak a způsobují nitrobřišní hypertenzi (IAH).

Tato skutečnost vedla tým Vivano k myšlence zaměřit se na tuto problematiku detailněji. Díky úzké spolupráci s odborníky v oblasti chirurgie se podařilo vytvořit komplexní vzdělávací materiál zaměřený na řešení problematiky léčby ran v oblasti břišní chirurgie za pomoci podtlakové terapie. Tento materiál bude podpořen také specifickým programem seminářů a debat odborníků, které proběhnou v následujícím roce. V neposlední řadě spolupráce přispěla k prohloubení stávajících a získání nových poznatků a informací, které vám prostřednictvím osobních konzultací mohou předávat kolegyně zaměřující se na podtlakovou terapii.

Odborníci se shodli, že podtlaková terapie (NPWT) je ideální technika na léčbu Open abdomen spočívající v neustálém přibližování okrajů rány, zmenšování defektu břišní stěny, odstraňování nadměrného i infikovaného exsudátu a infekčního materiálu a velmi pravděpodobně i v odstraňování zánětlivých mediátorů, které se hromadí v dutině břišní v průběhu zánětlivých procesů.

Co se týká ekonomického pohledu na NPWT, tak např. studie (Banasiewicz et al. 2014) hodnotila klinické a ekonomické přínosy NPWT v břišní chirurgii a dospěla k závěru, že NPWT:

 • snižuje mortalitu
 • zlepšuje výsledky léčby
 • zkracuje čas hospitalizace
 • snižuje celkové náklady na léčbu

UCELENÝ KONCEPT OPEN ABDOMEN 

1. KONZULTACE PROBLEMATIKY A HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ S ODBORNÍKY V OBLASTI BŘIŠNÍ CHIRURGIE

 • Spolupráce s doc. MUDr. Lenkou Veverkovou, Ph.D.

V průběhu společného semináře jsme prodiskutovali problematiku infekcí v chirurgii, statistické zpracování – dobu léčby, náklady léčby, nejčastější indikace a další.

 • Spolupráce s MUDr. Lucií Brzulovou

S MUDr. Lucií Brzulovou se specialistky firmy HARTMANN pro NPWT setkaly v Praze a zhlédly video s aplikací Abdominálního setu na operačním sále.

Následovala diskuze k indikaci terapie a k technice naložení dynamické sutury v kombinaci s NPWT, sdílely se Tipy a triky při vlastní aplikaci podtlaku i zkušenosti, jak nejlépe využít kombinovatelného materiálu (VivanoMed Gel strip), vlastní Set Open abdomen, Atrauman Silicone. Hodnoty podtlaku a frekvence převazů, na co si dát pozor při tomto postupu a další praktické rady jsou zpracované do přehledné prezentace.

 

Set Open abdomen

Díky spolupráci s doc. Veverkovou a MUDr. Brzulovou máme celou řadu nových a aktuálních informací k možnostem řešení Open abdomen, které chceme nyní našim zákazníkům předávat a dále tuto problematiku diskutovat.

2. NOVÝ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL    

 • Komplexní řešení léčby ran podtlakovou terapií v oblasti břišní chirurgie 

Nový vzdělávací materiál dokládá vhodnost použití NPWT v léčbě Open abdomen a bude v blízké době prezentován lékařům jak při osobních návštěvách, tak v průběhu pořádaných seminářů.

Klinický případ Open abdomen

Tištěný materiál představuje systém Vivano® a jeho komplexní využití při řešení Open abdomen. Obsahuje mj. i reálné zkušenosti odborníků z celé Evropy zpracované formou kazuistik s praktickými doporučeními, benefity, popisem mechanismu účinku atd.

Najdeme zde např. řešení dehiscencí, management píštělí, infekce cizího materiálu, prevence SSI (infekce v místě chirurgického výkonu), ale také pomoc při řešení speciálních indikací, jako jsou pilonidální sinus nebo třeba nekrotizující fasciitida.

 • Ekonomické srovnání při využití NPWT
 • Praktické tipy a triky k aplikaci krytí

3. VIDEOMANUÁL + PREZENTACE (SEMINÁŘE)

 • Video s praktickou ukázkou aplikace břišního setu a šití dynamické sutury při Open abdomen (přímo z operačního sálu).
 • Prezentace k tématu Open abdomen pro účely nemocničních seminářů pro lékaře i sestry. Popisuje nejčastější indikace, aplikace, kontraindikace, dynamickou suturu, management píštělí a na co si dát pozor. Obsahuje i ekonomickou rozvahu a kazuistiky.

Jako hlavní poselství z přínosu NPWT v břišní chirurgii si vezměme slova odborníka z nejpovolanějších:

V čem vidíte největší přínos NPWT při hojení ran?

doc. Lenka Veverková, Ph.D., Chirurgie, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

„Je jednou z nejlepších možností léčby rozsáhlých ran, která je velmi dobře akceptována pacienty i ošetřujícím personálem. NPWT má značný ekonomický přínos, a to vzhledem k finančním úsporám léčby, tak i časové úspoře ošetřujícího personálu. Je výhodná především pro pacienty se silně secernujícími ranami. Použití NPWT udržuje okolí rány bez macerace, samotná rána se dobře čistí a granuluje a dochází k jejímu rychlejšímu uzávěru.“

1