Pacienti podstupující chirurgický zákrok mívají obvykle dočasně vyšší riziko vznikudekubitů. Důvodem bývá kombinace nejrůznějších komorbidit a nutnosti být imobilizován a pod anestezií. Odborný článek uveřejněný na stránkách www.wounds-uk.com uvádí základní strategie pro prevenci dekubitů v perioperativní péči. Patří sem zejména pečlivé posouzení rizika proleženin, redistribuce tlaku a zhodnocení stavu kůže a výživového stavu pacienta.

 

 

Posouzení rizik
Zahrnuje identifikaci pacientů, kteří jsou nejvíce vystaveni riziku vzniku dekubitů. Hodnotí se např. predispozice pro vznik dekubitů, délka a typ operace, pozice při operaci a doba potřebná pro znovuzískání mobility.  Existují také speciální škály k hodnocení rizik, např. tzv. Waterlow škála, která operační zákrok zahrnuje přímo mezi specifické faktory, které zvyšují riziko dekubitů.

 

Redistribuce tlaku
Vzhledem k významu přesné polohy pacienta pro úspěšné zvládnutí chirurgického zákroku, může být obtížné otočit nebo přesunout pacienta během operace. Pacient by však měl být pokud možno umístěn do polohy, která brání namáhání kloubů a neovlivňuje průtok krve. Je důležité identifikovat riziková místa a použít pomůcky pro redistribuci tlaku, které chrání oblasti s vysokým kontaktním tlakem tím, že rozkládají tlakové zatížení na větší plochu. Jedná se o pomůcky na bázi gelu, pěny a statického nebo dynamického vzduchu.

 

Posouzení stavu kůže
Je vhodné posoudit stav kůže pacienta ještě před operací a poté srovnat se stavem kůže po operaci. Pozornost je nutné věnovat obzvláště známkám zarudnutí, vyrážkám, dermatitidám, maceracím nebo infekcím. Je také důležité, aby veškeré předoperační a pooperační kožní změny byly zdokumentovány a informace sděleny ošetřujícímu lékaři, který má pacienta v pooperační péči.

 

Výživový stav
Někteří odborníci spojují s rozvojem dekubitů také nutriční deficit. Je logické, že pacienti, kteří trpí podvýživou, jsou vystaveni riziku poškození kůže a dalším systémovým komplikacím. Pro optimální zhodnocení rizika proleženin se doporučuje kontrolovat a dokumentovat nutriční stav pacienta.

 

 

Zdroj:

http://www.wounds-uk.com/pdf/con­tent_10620.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…