Rok 2020 byl ve znamení největší změny systému hrazení zdravotnických prostředků za posledních dvacet let. Jednou z těch zásadních, které novela přinesla, je změna lhůty odloženého schvalování úhrady léčebných materiálů revizním lékařem (dále jen RL). Zatímco dříve bylo možné předepisovat pacientům materiály bez nutnosti schvalování jednotlivých poukazů RL po dobu prvních 3 měsíců od zahájení léčby, nyní se tato lhůta prodloužila na 6 měsíců od zahájení léčby.

Důležitá také je skutečnost, že použití zdravotních prostředků pro vlhké hojení ran je dnes bez omezení specializace ošetřujícího lékaře. Léčbě ran pomocí prostředků vlhkého hojení se tedy dnes může věnovat např. i praktický lékař.

Postup při preskripci prvních 6 měsíců léčby ran

Při zahájení léčby pacienta prostředky pro vlhké hojení ran lékař vyplní současně Žádanku o schválení (dále jen Žádanka) i Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen Poukaz).

Žádanka

Lékař vystaví Žádanku, kde uvede:

  • do kolonky Kód obecný kód VZP 0082747 (Krytí vlhké – kód pro oznámení začátku léčby)
  • do pole Název napíše Vlhké krytí
  • Počet balení ZP uvede 999
  • v části Specifikace požadavku vyplňuje lékař text „INFORMACE O ZAHÁJENÍ LÉČBY PROSTŘEDKY PRO VLHKÉ HOJENÍ RAN“ a datum zahájení léčby. Toto datum bude shodné s datem vystavení Poukazu
  • V části Zdůvodnění uvede lékař popis, lokalizaci a velikost defektu pro který materiál předepisuje

Žádanku lékař odešle na místně příslušné VZP a následně ji po jejím zpracování pojišťovnou obdrží zpět.

Žádanka o schválení výkonu

Poukaz

Lékař současně se Žádankou vyplňuje Poukaz:

  • do kolonky Kód uvede kód konkrétního indikovaného zdravotnického prostředku. Kódy jednotlivých materiálů je možné nalézt v Úhradovém katalogu VZP-ZP, který naleznete na https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
  • do pole Počet skutečné požadované množství
  • dále je nutné uvést, že bylo „OZNÁMENO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ S PLATNOSTÍ DO dd. mm. rrrr.“ Tedy datum vystavení Žádanky + 6 měsíců (např. je-li počátek léčby na Žádance 4.1.2021, uvede lékař na Poukazu datum 4.7.2021)

Takto vyplněný Poukaz lékař předá pojištěnci, který si na jeho základě vyzvedne bez dalšího odkladu vlhké krytí.

Poukaz na léčebnou pomůcku

V případě předepisování dalších materiálů vlhkého krytí v období prvních 6 měsíců od zahájení léčby už lékař vystavuje pouze Poukaz!

Dojde-li k situaci, že se u léčeného pacienta vyskytne další jiný defekt, než o kterém byla VZP předána informace o zahájení léčby, je třeba opět postupovat jako u prvního defektu, tedy lékař vystaví novou Žádanku,...

Pokud je po uplynutí lhůty prvních 6 měsíců  potřeba pokračovat v léčbě pacienta pomocí prostředků vlhkého krytí, vystaví ošetřující lékař novou Žádanku s uvedením konkrétního kódu krytí, požadovaného počtu balení, specifikace požadavku, zdůvodnění atd. Tuto Žádanku odešle na příslušné pracoviště VZP. Poukaz pak může lékař vyplnit a předat pojištěnci až po obdržení souhlasu RL!

Uvedený postup vychází z metodiky VZP verze 1051 platné od 1. 12. 2020.

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Businessman kategorizační strom
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální…
Nová legislativa pro preskripci zdravotnických prostředků
Přinášíme vám přehled změn, které budou následovat od 1. 12. 2019 v preskripci zdravotnických…