Bariatričtí pacienti

Obézní pacienti indikovaní k chirurgické léčbě mají obecně zvýšené riziko vzniku defektu kůže v důsledku nadměrné hmotnosti a s ní souvisejícího zvýšeného tlaku, který je vyvíjen na jejich tlakové body. Tuková tkáň je obecně méně prokrvena, a proto je omezen přívod kyslíku a živin, které tkáně chrání před poškozením a podporují hojení ran. Kožní záhyby tvoří ideální prostředí pro vznik ran a rozvoj infekce, a to zejména v kombinaci s nadměrným pocením, kterým obézní často trpí. Problémů se lze vyhnout tím, že se kožní záhyby udržují čisté a suché nebo umístěním suchého obvazu do kritických partií pro absorpci potu. Také časté změny polohy pacienta jsou velmi důležité pro udržení integrity kůže, je ovšem nezbytné zamezit nadměrnému tření při polohování.

Pacienti na jednotce intenzivní péče

Pacienti na JIP jsou často v kritickém stavu. Někteří bývají zcela závislí na péči zdravotníků, včetně péče o zachování celistvosti kůže. Zatímco jejich primárním zdravotním problémům je věnován největší zájem a pozornost, mohou se u nich objevit proleženiny. Defekty u nich vznikají nejen v důsledku dlouhodobého ležení ve stejné pozici, ale také třením a střižnými silami při přemísťování pacienta zdravotnickým personálem. Proto je vhodné používat zařízení a pomůcky usnadňující přemisťování pacientů.

Pacienti s poraněním míchy

Pacienti, kteří utrpěli poranění míchy, jsou často upoutáni na lůžko nebo na invalidní vozík. Jejich snížená kožní citlivost v důsledku poranění nebo zdravotního stavu může vést k rozvoji dekubitů. U více než 50 % pacientů s poraněním míchy dochází v některé etapě jejich léčebného procesu ke vzniku dekubitů.

Pacienti HIV pozitivní a pacienti s AIDS

Pacienti HIV pozitivní a pacienti s AIDS jsou imunosuprimovaní, jejich imunitní systém je dostatečně nechrání před infekcí. Pokud se u nich objeví defekt kůže, proces hojení může být narušen a mají vyšší riziko rozvoje infekce.

Pacienti v novorozeneckém věku

Děti narozené dříve než ve 27 týdnu těhotenství nemají dostatečně vyvinutou kůži. Ta postrádá dostatečnou integritu a snadno vznikají rány. Poškození kůže může způsobit lepící proužek krycího materiálu, přípravky k očištění pokožky před léčebnou procedurou nebo tepelné záření sloužící k omezení tepelných ztrát dítěte. Tito novorozenci často nejsou sami schopni pohybu a mají proto zvýšené riziko vzniku dekubitů.

Nízký krevní tlak, který snižuje prokrvení těla, se může spolu s narušenou kůži stát příčinou vzniku infekce.

Geriatričtí pacienti

Během procesu stárnutí se vnější vrstva kůže tenčí a kožní cévy se stávají křehčí, což vede ke snadnější tvorbě podlitin a krvácení. Tenčí se také podkožní tuková vrstva vytvářející ochranný polštář, který za normálních okolností pomáhá předcházet vzniku poranění. K vývoji defektů kůže přispívá často i snížená pohyblivost spolu s chronickými onemocněními jako je diabetes nebo onemocnění periferních tepen. Kontrola stavu kůže, svědomitá péče o kůži, časté polohování a správná výživa jsou klíčovým předpokladem pro zachování integrity kůže u starších pacientů.

Zdroj:

http://www.wou­ndcarecenters­.org/living-with-wounds/special-populations-more-at-risk-for-wounds.html

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…