Současné vědecké poznatky naznačují, že preventivní opatření zabraňující vzniku dekubitů mohou vést ke snížení jejich výskytu. Začínají se také hromadit důkazy o tom, že použití některých krycích materiálů spolu se standardní preventivní péčí může znamenat další přínos v oblasti prevence dekubitů. Dokument Světové unie společností pro léčbu ran (WUWHS) o použití krycích materiálů v prevenci vzniku dekubitů shrnuje a vyvrací několik mýtů týkající se této problematiky.

Co je důležité vědět o použití krytí v prevenci dekubitů

Mýtus 1: Krytí indikovaná pro otevřené rány nejsou vhodná pro použití v prevenci dekubitů.

Fakta: Řada různých krytí, včetně pěn, filmů a hydrokoloidů, která se obvykle používají pro léčbu otevřených ran, byla zkoumána a používají se k prevenci dekubitů v různých klinických prostředích.

Mýtus 2: Je-li pro prevenci dekubitů použito krytí, nejsou nutná žádná další preventivní opatření.

Fakta: Použití krycích materiálů pro prevenci dekubitů je určeno k podpoře stávajících opatření. Standardní preventivní opatření je nutné provádět i nadále. Použití krycího materiálu pro prevenci dekubitů by nemělo nahrazovat standardní protokoly prevence.

Mýtus 3: Krytí jsou příliš tenká, než aby mohla ovlivnit faktory, které způsobují dekubity.

Fakta: Všechny mechanismy působení krycích materiálů v prevenci dekubitů nejsou zcela objasněny. Nicméně celá řada studií ukázala, že pomáhají snížit tření, podporují redistribuci tlaku, chrání před smykovými silami a snižují pravděpodobnost oslabení kůže v důsledku nadměrné hydratace.

Mýtus 4: Krytí by mělo být použito u všech pacientů s rizikem dekubitů.

Fakta: Použití krycích materiálů v prevenci dekubitů nebylo hodnoceno u všech skupin pacientů. Publikované studie naznačující přínos tohoto postupu zkoumaly použití krycích materiálů u pacientů v prostředí akutní péče, např. na jednotce intenzivní péče. Indikátorem pro jejich použití je tedy celková nebo relativní nehybnosti, ztráta citlivosti, omezení spontánních pohybů, atypický pohyb, použití zdravotnických přístrojů a jizvy po předchozích dekubitech.

Mýtus 5: Jakmile je krytí pro prevenci dekubitů aplikováno,
mělo by být ponecháno na místě, dokud není čas na převaz.


Fakta: Krytí pro prevenci dekubitů lze ponechat na místě nepřetržitě po dobu několika dnů. Je však nezbytné, aby byla krytá kůže pravidelně kontrolována na přítomnost jakékoliv známek poškození. Frekvence kontrol závisí na intenzitě rizika, místním protokolu a pokynech výrobce. Vzhledem k nutnosti pravidelných kontrol je vhodné požívat krytí, která je možné odejmout, aniž by došlo traumatu kůže či bolestivosti, a která po provedení kontroly opětovně přilnou na kůži.

Zdroj:
http://www.woundsinternational.com/…r-prevention

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…