Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

Hlavním tématem setkání bylo zdůraznění a zviditelnění závažnosti problematiky dekubitů nejen u hospitalizovaných pacientů, ale i u osob v domácí péči či v zařízeních sociální péče. Kulatému stolu předcházelo mezinárodní sympozium, které poskytlo informace o zahraničních aktivitách v oblasti prevence a léčby dekubitů.

Hodnocení aktivit v oblasti prevence a léčby dekubitů

U kulatého stolu se hovořilo nejen o konkrétních osvětových akcích ke světovému dni „Stop dekubitům“ v ČR, ale pozornost byla věnována také hodnocení dosavadních aktivit pro snížení výskytu dekubitů v ČR. Hlavní sestra MZ ČR vyzdvihla zejména zařazení dekubitů mezi resortně bezpečnostní cíle. 

Šetření navíc ukazují, že velká většina zdravotnického personálu věnuje tomuto cíli velkou pozornost a většinu kritérií se daří naplňovat. Došlo také k vytvoření modelového vzdělávacího programu, který se podařilo v roce 2016 připravit tak, aby vyhovoval mezinárodním doporučením i podmínkám českého zdravotnického systému.

Významnou roli pro zvyšování povědomí o dekubitech hraje portál MZ ČR www.dekubity.eu, který se těší vysoké návštěvnosti ze strany laické i odborné veřejnosti.

Nový softwarový nástroj pro sběr dat o dekubitech

Zdroje dat o počtech pacientů s dekubity v ČR se mohou různit podle konkrétního datového zdroje, avšak podle údajů ÚZIS dosahují desetitisíců ročně. Z údajů Národního registru hospitalizovaných vyplývá, že dekubity trpí 1,2 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů ročně.

Šetření provedené Kanceláří zdravotního pojištění (dříve Národní referenční centrum) pak ukazuje, že v roce 2015 činil podíl pacientů v riziku vzniku dekubitů 21,64 % (7 832) a podíl pacientů s dekubitem 3,3 % (1 288).

Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. informovala o nově připravovaném softwarovém nástroji sběru dat o dekubitech, který zajistí standardizovaný sběr a umožní přenos dat do Národního systému evidence nežádoucích událostí.

Společné prohlášení na závěr

Závěrem se účastníci shodli na společném prohlášení:

  • Zaměřit se na prevenci vzniku dekubitů
  • Podporovat vzdělávání zdravotnických pracovníků v souladu s nejmodernějšími trendy
  • Zajistit odpovídající vybavení pracovišť včetně segmentu domácí péče
  • Zajistit odpovídající počet a skladbu ošetřovatelského personálu
  • Prosazovat úhradu účinných preventivních opatření
  • Dodržovat hygienická opatření k zajištění prevence infekcí
  • Podpora ze strany firem zejména v oblasti vzdělávacích a osvětových aktivit a vývoji prostředků pro prevenci a léčbu dekubitů
  • Zaměřit se na evidence dekubitů
  • Využívat mezinárodní spolupráci, především portál dekubity.eu pro sdílení dat o výskytu dekubitů v jiných zemích, pořádání konferencí s mezinárodní účastí i v dalších letech.

Zdroj:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/kulaty-stul-na-temasystem-prevencesledovani-a-lecby-dekubitu-v-cr_12972_1.html

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…