2 minuty

Lékaři z australského Melbourne zkoumali účinnost krycího materiálu tvořeného z pěti vrstev silikonu v prevenci dekubitů na patě.  Krytí bylo aplikováno kriticky nemocným pacientům hospitalizovaným na jednotce intenzivní péče. Výsledky studie byly prezentovány na letošní konferenci EWMA v Madridu.

Ošetřeni ihned po hospitalizaci

Do prospektivní studie bylo zařazeno celkem 292 kriticky nemocných pacientů. Nemocným bylo hned po přijetí na pohotovostní službu nemocnice aplikováno na paty vícevrstevné silikonové krytí, které zůstalo na místě po celou dobu jejich pobytu na jednotce intenzivní péče. Výskyt dekubitů na patě v této skupině pacientů byl následně srovnáván s jinými kriticky nemocnými pacienty, kteří byli na stejném oddělení léčeni dříve.

Dekubitům na patě lze zabránit

Podrobná analýza výsledků výzkumu odhalila, že pacienti ošetření ihned po přijetí do nemocnice pomocí vícevrstvého silikonového krytí vykazovali významně nižší frekvenci výskytu dekubitů na patě než kontrolní skupina pacientů. Zatímco u 19 pacientů v kontrolní skupině došlo k rozvoji proleženin na patě, v ošetřené skupině se žádné dekubity na inkriminovaném místě neobjevily.

Silikonové krytí prokazatelně pomáhá

Uvedená zjištění podle autorů studie podporují závěry již z jejich předchozích šetření. Ověřili si tak svoji hypotézu, že preventivní použití vícevrstvého silikonového krytí brání vzniku dekubitů u kriticky nemocných pacientů na jednotce intenzivní péče. Zdá se, že pětivrstvé silikonové krytí účinně přerozděluje tlak a brání střižným silám v oblasti paty u této skupiny rizikových pacientů.

1