2 minuty

Standardní léčba dekubitů zahrnuje zajištění dostatečné výživy, preventivní opatření, použití moderních krycích materiálů, farmakoterapii a chirurgické postupy. Pokud dekubity nereagují na standardní péči, mezinárodní doporučené postupy navrhují použít fyzikální léčebné metody, např. elektrickou stimulaci, podtlakovou terapii, ultrafialové záření nebo ultrazvuk. Zajímavé výsledky přináší prospektivní randomizovaná polská studie publikovaná na www.o-wm.com, která hodnotila účinnost vysokofrekvenčního ultrazvuku v léčbě proleženin II. aIII. stupně u geriatrických pacientů.

Dekubity léčeny ultrazvukem

Výzkumu se zúčastnilo 42 starších pacientů ve věkovém rozmezí 71 až 95 let. Všichni trpěli dekubity, které neodpovídaly na předchozí léčbu po dobu alespoň 4 týdnů. Pacienti byli náhodně rozděleni do 2 skupin. Jedna část nemocných byla léčena ultrazvukem, druhá představovala kontrolní skupinu. Všichni pacienti podstoupili standardní péči o rány, skupina léčená ultrazvukem pak navíc jednou denně 5krát v týdnu terapii vysokofrekvenčním ultrazvukem (1 MHz, 0,5 W/cm2, pracovní cyklus 20 %, 1–3 minuty/cm2). Pacienti byli sledováni po dobu 6 týdnů, nebo dokud nebyly rány uzavřeny. Sledovány byly zejména změny v ploše povrchu rány a procento dekubitů, jejichž stav se zlepšil (jejich rozsah se musel zmenšit o nejméně 50 %, nebo došlo k jejich úplnému uzavření).

Ultrazvuk urychlil hojení

Po 6 týdnech léčby se plocha povrchu rány výrazně snížila u obou skupin pacientů, významně vyšší zlepšení pak bylo zaznamenáno u nemocných léčených ultrazvukem (v průměru o 68,8 % v porovnání s 37,24 % u kontrolní skupiny). U skupiny léčené ultrazvukem se lépe hojili zejména dekubity II. stupně. U 78,57 % došlo ke snížení rozsahu o více než 50 % (kontrolní skupina: 38,89 %) a u 50 % došlo k úplnému uzavření (kontrolní skupina: 16,67 %). 42,86 % dekubitů III. stupně u skupiny léčené ultrazvukem se zmenšilo o více než 50 % (kontrolní skupina: 60 %) a 14,29 % se úplně  uzavřelo (kontrolní skupina: 0%).

Je třeba určit optimální postup léčby

Studie prokázala, že užití vysokofrekvenčního ultrazvuku může zmenšit povrch rány u dekubitů efektivněji než samostatná standardní péče o rány, a to zejména u dekubitů II. stupně. Uvedená zjištění jsou v souladu s výsledky dřívějších šetření, která prokázala, že vysokofrekvenční ultrazvuk podporuje hojení ran. Je však zapotřebí další klinický výzkum pro zhodnocení vlivu uvedené terapie na dekubity III. a IV stupně a také k určení nejúčinnějšího protokolu léčby, tedy optimální frekvence, intenzity a trvání terapie.

Zdroj:
http://www.o-wm.com/…y-ultrasound

1