2 minuty
Studie posuzující vliv intenzivní nutriční péče na hojení dekubitů Hartmann

Vědecký tým Královské ženské nemocnice v australském Brisbane provedl pilotní randomizovanou kontrolovanou studii zkoumající dopady intenzivním nutriční intervence v podmínkách akutní péče na vznik dekubitů.

Dekubity se lépe hojily u pacientů s individuální nutriční péčí

50 pacientek s dekubity 2. nebo vyššího stupně bylo randomizováno buď k individuální nutriční péči poskytované dietologem, včetně podávání suplementů podporujících hojení ran, nebo ke standardní nutriční péči. Příslušné parametry týkající se výživového stavu a dekubitů byly hodnoceny 5., 10., 15. a 22. den a poté jednou týdně nebo do ukončení hospitalizace.

Medián doby hospitalizace činil 14 dní (1–70)

29 pacientek bylo propuštěno 15. den. 24 pacientek bylo propuštěno ještě dříve, než došlo k úplnému zahojení dekubitů. Z důvodu rozdílné výchozí velkosti a závažnosti defektů a různé délce pobytu byla v konečné analýze hodnocena procentuální změna plochy dekubitů a změna skóre dekubitů od výchozího stavu do 15. dne.

Ve skupině pacientů s nutriční intervencí došlo k vyššímu procentuálnímu snížení plochy dekubitů, ale tento rozdíl nebyl statisticky významný. Byly také zjištěny pouze malé rozdíly v nutričním příjmu mezi kontrolní a intervenční skupinou.

V budoucnu musí být nutriční péče efektivnější

Výsledky studie tak naznačují pozitivní spojení mezi nutriční intervencí a léčbou dekubitů. Zdůrazňují však také nutnost zaměřit se v budoucích studiích více na účinnější poskytování intervence. Navíc bude podle autorů studie nezbytné brát v úvahu také délku hospitalizace a v ideálním případě sledovat pacienty až do úplného uzdravení.

Zdroje
[1] https://www.magonlinelibrary.com/doi/10.12968/jowc.2016.25.7.384
1
Nutriční intervence