2 minuty

Španělští lékaři ve své retrospektivní studii řešili problematiku vlivu podvýživy na výskyt dekubitů. Posuzovali nutriční stav pacientů, u nichž se v průběhu 6 měsíců hospitalizace objevily proleženiny. Výsledky jejich šetření byly prezentovány na letošní konferenci EWMA v Madridu.

Při malnutrici se dekubity objeví dříve a častěji

Studie se zúčastnilo celkem 172 pacientů, u kterých se v průběhu hospitalizace vyskytl alespoň jeden dekubitus. U 104 z nich byl diagnostikován jeden dekubitus, u 44 se objevily dekubity dva a u 16 z nich mělo 3 léze. 7 % pacientů trpělo mírným stupněm proteinové a energetické malnutrice a pouze 2 % nemocných vykazovalo slabý nutriční deficit.
Časová prodleva mezi přijetím do nemocnice a vznikem dekubitů činila 7,6 ± 6 dní. U pacientů se známkami malnutrice se proleženiny objevily za kratší dobu, než u těch, jejichž nutriční stav byl v normálu (6 ± 6 versus 8 ± 7), i když rozdíly nebyly statisticky významné. K progresi dekubitů došlo u 9 % pacientů. Jak pouhý vznik, tak i progrese dekubitů byly významně spojeny s existencí podvýživy.

Prevence je řešení

I když bylo prokázáno, že výskyt dekubitů souvisí s podvýživou, malnutrice sama o sobě nepředstavovala prognostický faktor pro vnik proleženin. Bylo však patrné, že pokud se proleženiny u pacienta s podvýživou objevily, došlo k tomu v kratší době, s horším vývojem a vyšší mírou výskytu mnohonásobných lézí, než u nemocných bez poruchy výživy.
Autoři studie tak považují za vhodné zavést preventivní program, který by měl řešit péči o hospitalizované pacienty s rizikem zhoršené tkáňové integrity a podvýživy z důvodu zvýšeného nebezpečí výskytu dekubitů.

1