2 minuty

Výzkumníkům z Massachusettské obecné nemocnice se podařilo identifikovat řadu charakteristik, včetně rozdílů v expresi genů, které pomáhají určit, kteří pacienti s těžkými popáleninami jsou vystaveni nejvyššímu riziku opakované infekce. Možnost předvídat riziko nákazy ještě před tím, než k ní dojde, umožní vytipovat pacienty, u nichž je vhodné nasadit profylaktickou léčbu, a omezí zbytečné užívání antibiotik u těch s nízkou mírou rizika. O výzkumu podrobněji informují oficiální webové stránky nemocnice www.massgeneral.org.

Infekce významně komplikují hojení ran

Infekce zůstává i nadále nejčastější příčinou úmrtí u pacientů s vážnými popáleninami. Opakované infekce komplikují léčbu rány a oddalují zhojení defektu. Možnost předpovídat riziko vzniku infekce a zvolit antibiotickou léčbu na základě individuální náchylnosti pacienta k infekci by podle autorů výzkumu mohlo otevřít novou cestu k lepší léčbě.

Vědci zkoumali genovou expresi u popálených pacientů

Výzkumný tým měl k dispozici údaje z rozsáhlého projektu, jehož cílem bylo studovat u pacientů fyziologické odpovědi na vážná traumatická poranění. Více než 570 pacientů zařazených do projektu mělo popáleniny zasahující 20 nebo více procent těla. V aktuální studii se vědci zaměřili na 113 dospělých, u nichž byly v průběhu prvního týdne po zranění shromažďovány údaje týkající se genové exprese. Hledali faktory, a to jak klinické charakteristiky, jako je věk a rozsah popálenin, tak i faktory související s genovou expresí, které by se lišily u 66 pacientů s dvěma nebo více epizodami infekce a u 47 pacientů s jedinou nebo žádnou epizodou infekce.

Rozdíly v genové expresi naznačují náchylnost k infekci

Výsledky výzkumu potvrdily, že faktory, které se v současné době používají k odhadu rizika infekce, jako je věk pacienta, rozsah popálení a poškození plic z inhalace kouře, mohou pomoci předvídat opakované infekce. Studie však také ukázala, že biomarker vycházející z pozorovaných rozdílů v genové expresi správně předpověděl náchylnost k infekci u více než 80 % pacientů.

Analýza rozdílů souvisejících s riziky naznačuje, že exprese genů zapojených do imunitní odpovědi, celkového metabolismu a epigenetických funkcí, jako je např. regulace exprese jiných genů, byla významně odlišná u pacientů s více epizodami infekce. Poškození těchto funkcí  by mohlo být důvodem zvýšené náchylnosti k infekcím.

Genomické markery v boji proti antibiotické rezistenci

Využití genomických markerů k pochopení toho, proč někteří pacienti jsou náchylnější k infekci, může podle autorů studie umožnit vznik nových moderních terapií, které by podpořily nesnadný boj proti antibiotické rezistenci. Navíc je podle nich pravděpodobné, že uvedená zjištění mohou být použitelná i pro jiné typy ran a defektů a zabránit tak infekcím, které představují významnou finanční zátěž pro systémy zdravotní péče.

Zdroj:
http://www.massgeneral.org/…release.aspx?…

1