2 minuty

Využití larvální terapie při debridementu ran se zdá být účinnější ve srovnání s konvenční léčbou, ale pouze po dobu 1 týdne. Výsledky studie uveřejněné v odborném časopise Archives of Dermatology shrnuté na stránkách www.medscape.com naznačují, že po uplynutí této doby by měla být použita jiná technika léčby.

 

Larvy versus skalpel
Larvální terapie je mezi odborníky obecně uznávanou metodou léčby ran, která slouží k účinnému odstraňování mrtvé tkáně z rány, má vynikající antibakteriální účinky a stimuluje hojení ran.

Přesto lékaři často poukazují na to, že bylo dosud provedeno pouze několik klinických studií a výsledky zatím nejsou zcela zřejmé.
Ve zmiňované studii se výzkumníci snažili zjistit účinnost larev při debridementu ran ve srovnání s konvenční léčbou. Primárním cílem bylo porovnat průměrné procento mrtvé tkáně v ranách léčených larvami a v ranách, které byly ošetřeny běžným způsobem, a to 15. den léčby. Do studie bylo zařazeno 119 pacientů s nehojící se, exsudující, méně než 2 cm hlubokou ránou o velikosti 40 cm2 nebo menší.

Léčba probíhala během 2týdenního pobytu v nemocnici. Konvenční léčba sestávala z chirurgického debridementu prováděného 3krát týdně při lokální anestezii pomocí skalpelu. U druhé skupiny pacientů bylo do rány aplikováno 80 sterilních larev. Po ukončení terapie bylo na ránu přiloženo standardní krytí a pacienti byli sledováni až do 30. dne léčby.

Přelomový 8. den

Larvy odstraňovaly odumřelou tkáň v průběhu prvního týdne léčby výrazně rychleji, než tomu bylo při použití chirurgické metody. Stejná úroveň byla u kontrolní skupiny dosažena až 15. den léčby. V rychlosti hojení nebyl u larvální terapie pozorován žádný přínos ve srovnání s konvenční léčbou. 8. den léčby představovalo průměrné procento nekrotické tkáně u pacientů léčených larvami 54,5 % a v kontrolní skupině 66,5 %. Nicméně 15. den léčby dělalo průměrné procento nekrotické tkáně 55,4 % u pacientů léčených larvami oproti 53,8 % v kontrolní skupině.

Ačkoliv tedy larvální terapie nevykazuje žádnou významnou výhodu v 15. den léčby ve srovnání s konvenční léčbou, přesto zaručuje výrazně rychlejší odstraňování mrtvé tkáně během prvního týdne léčby. Po dvou až třech aplikacích larev v prvním týdnu by měl být použit jiný typ krytí. Bolestivost byla mírná v obou skupinách, i když na rozdíl od konvenční léčby byla larvální terapie prováděna bez lokální anestezie.
Autoři si na závěr pokládají dva důležité dotazy. Může se debridement urychlit použitím větší dávky larev? A pokud ano, nebyly by tyto procedury bolestivější? Na jejich zodpovězení jsou potřebné další studie.

 

Zdroj:

http://www.med­scape.com/vie­warticle/755763

1