2 minuty

Dekubity stále zůstávají centrem zájmu odborníků na léčbu ran. Autoři nové italské studie publikované na stránkách  journals.lww.com se rozhodli tuto problematiku prozkoumat podrobněji. Cílem jejich výzkumu bylo zjistit časové období nutné ke zhojení dekubitů II. stupně.

Hojení až do úplné reepitelizace

Byla provedena sekundární analýza dat získaných z multicentrické randomizované klinické studie, na které se podílelo 46 zdravotnických center v severní Itálii. Zájem se soustředil zejména na dobu hojení dekubitů II. stupně (povrchové poškození epidermis, které nezasahuje do podkoží)
definovanou jako časové období do kompletní reepitelizace rány. Klinické studie se zúčastnilo 270 pacientů s dekubity II. stupně s průměrným věkem 83,9 let.

Menší dekubity se hojí rychleji

Po 10 týdnech sledování se z původních 270 dekubitů zhojilo 153 (56,7 %), zatímco 74 (27,4 %) lézí zůstalo i po tomto období stále nezhojeno. U 43 dekubitů (15,9 %) bylo sledování přerušeno z důvodu úmrtí pacienta nebo převodem na oddělení, které nebylo zahrnuto do studie. Dekubity se v průměru hojily 22,9 dnů, s mediánem 18 dní. Průměrná doba hojení dekubitů menších než 3,1 cm2 byla významně kratší (19,2 dnů) ve srovnání s těmi, jejichž plocha byla 3,1 cm2 nebo větší (31 dnů).

Dekubity snadno vznikají a dlouho se hojí

Z výsledků studie vyplývá, že dosažení kompletní reepitelizace dekubitů II. stupně trvá přibližně 23 dní. Dobu hojení navíc výrazně ovlivňuje velikost dekubitu. Menší dekubity se léčí průměrně o 12 dnů rychleji v porovnání s těmi, jejichž plocha má velikost 3,1 cm2 nebo větší. Autoři výzkumu se domnívají, že uvedená doba je poměrně dlouhá, pokud vezmeme v úvahu, že k poškození tkáně je zapotřebí působení tlaku o hodnotě pouhých 60 až 70 mm Hg po dobu 30 až 240 minut.

Zdroj:
Journals.lww.com

1