2 minuty

V měsíci listopadu proběhl u příležitosti letošního Světového dne STOP dekubitům již 3. kulatý stůl na téma Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR. Hlavním cílem setkání odborníků bylo zhodnotit aktuální situaci v oblasti dekubitů a to, jak jsou v praxi realizována doporučení Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP).

Doporučení EUAP míří do praxe

Českým zdravotníkům je nyní k dispozici český překlad nejnovějších doporučených postupů EPUAP týkajících se prevence a péče o dekubity. Jsou určeny k využití v klinické praxi i k výuce. Analýza současných vzdělávacích programů 14 akreditovaných certifikovaných kurzů ukázala jejich nedostatky a to, že bude třeba vypracovat vzorový vzdělávací program. Dalším významným krokem, který přispěl ke zvýšení povědomí o dekubitech, bylo vytvoření portálu www.dekubity.eu, který je určen pro odbornou i laickou veřejnost. Zúčastnění se shodli, že tento portál by bylo možné využít i pro sdílení dat o výskytu dekubitů v jiných zemích.

Evidence dekubitů má své rezervy

Zástupci poskytovatelů zdravotních služeb dále představili vlastní osvětové aktivity plánované na letošní Světový den STOP dekubitům s mottem „Váš hlas pro prevenci dekubitů“. Do debaty přispěli i zástupci zdravotnických firem, kteří mimo jiné nabídli výukové materiály i zajištění vyškolených odborníků pro pomoc poskytovatelům péče a zdravotnickým zařízením ve vzdělávání.

V rámci kulatého stolu se debatovalo
o nedořešené problematice evidence dekubitů

Ta je v současnosti zajišťována dvěma institucemi – Národním referenčním centrem (NRC) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Existující dvoukolejnost ve sledování výskytu dekubitů bude zřejmě ještě několik let pokračovat. Data z obou institucí je navíc nezbytné správně interpretovat. Vykazovaná čísla nelze považovat za skutečný výskyt dekubitů v České republice, ale za počet evidovaných případů. Jedním z cílů do budoucna bude rozvíjet přiměřené nástroje pro sběr dat a do evidence dekubitů zapojit také segment primární péče.

Zdroj:
http://www.mzcr.cz/…10987_1.html

1