3 minuty

Problematika vnímání tělesného vzhledu u pacientů se stomií nepatří mezi často zkoumaná témata. Deskriptivní průřezová studie provedená mezi tureckými pacienty se stomií, publikovaná v Ostomy Wound Management, měla za úkol posoudit, jak zavedení stomie ovlivňuje pacientovo vnímání vlastního těla a zároveň zhodnotit pocity a postoje jejich životních partnerů.

Stomie může podstatně snížit kvalitu života

Přestože založení stomie představuje poměrně jednoduchý chirurgický zákrok, pacienti mohou později čelit mnoha fyzickým, psychickým a sociokulturním problémům. Obtíže může způsobit protékání obsahu stomie, unikání plynů, zápachu, změny ve fyzickém vzhledu, neustálá péče o stomii i nutnost nošení stomických pomůcek. U pacientů tak často dochází ke zhoršení kvality života v důsledku změn ve vnímání vlastního těla, snížení sebeúcty, sexuální dysfunkce či vyhýbání se sociálním kontaktům.

Do studie byli zahrnuti i partneři pacientů

Celkem se studie zúčastnilo 60 pacientů, z toho 25 žen a 35 mužů s průměrným věkem 56,01 ± 10,1 let.  Všichni účastníci studie byli starší 18 let, ženatí a měli zavedenou stomii nejméně po dobu 2 měsíců. Do studie byli zahrnuti také partneři pacientů. Data byla získána prostřednictvím přímého rozhovoru buď přímo s pacientem, nebo s jeho partnerem, a to podle připraveného dotazníku. Jednotlivé položky dotazníku posuzovaly demografické proměnné a také to, jak samotní pacienti i jejich partneři vnímají tělesné změny po zavedení stomie. K hodnocení byla použita škála Body Cathexis Scale (BCS), nástroj sloužící k posouzení úrovně spokojenosti s vlastním tělem.

Vnímání těla pacientem kopíruje postoj jeho partnera

Průměrné skóre BCS činilo 133,15 ± 20,58, s rozsahem od 40 (nízká úroveň spokojenosti) až do 200 (vysoká úroveň spokojenosti) bodů. Průměrné skóre BCS u pacientů, jimž v péči o stomii pomáhal partner, bylo významně vyšší (136,04) než u těch, jejichž partneři se na péči nepodíleli (120,27). Pacienti, kteří se svými partnery probírali jejich názor na zavedení stomie a jejich pomoc při péči o stomii, měli významně vyšší hodnoty BCS. Hodnoty BCS pacientů, jejichž partner byl toho názoru, že stomie má negativní vliv na jejich vztah, byly výrazně nižší, pacientovo vnímání vlastního těla bylo analogické s postojem jejich partnera. Průměrné hodnoty BCS pacientů, kteří se potýkali s fyzickými a psychosociálními problémy, byly výrazně nižší než u pacientů, kteří takové potíže neměli.

Řešením je zapojit partnera

Podle autorů studie uvedené výsledky naznačují, že pro podporu pozitivní vnímání vlastního těla u pacientů se stomií je zejména důležité konzultovat názory týkající se chirurgického zavedení stomie a jeho následků s partnery pacientů, předcházet potenciálním fyzických a psychosociálních problémům spojeným se stomií a péčí o ni či podporovat účast partnera při péči o stomii.

Zdroj:
http://www.o-wm.com/…tional-study#…

1