2 minuty

Transkutánní oxymetrie je jednoduché vyšetření, které může pomoci odhalit možné komplikace při hojení chirurgických ran. Nadějné poznatky o této metodě přináší studie Univerzity v Iowě (USA), jenž zkoumala průběh hojení ran u vzorku pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok z důvodu sarkomu. Výsledky výzkumu byly předneseny na výročním zasedání Společnosti pro muskuloskeletální nádory (Musculoskeletal Tumor Society) 2014.

Operace až po radioterapii

Sarkomy měkkých tkání jsou skupinou zhoubných nádorů, které vznikají v pojivových tkáních, jako jsou svaly, tuková tkáň či vazivo. Obvyklou součástí léčebného režimu jeradiační terapie spolu s chirurgickou resekcí. Pacienti mohou podstoupit ozařování buď před operací, nebo až po chirurgickém zákroku. Nemocní však často vykazují lepší výsledky a vyžadují méně záření, pokud radioterapie předchází operaci. Tento postup ale zvyšuje riziko komplikací hojení chirurgické rány, které se objevují až u 35 % těchto pacientů.

Transkutánní oxymetrie

Transkutánní oxymetrie neboli měření transkutánní tenze kyslíku je neinvazivní vyšetření, které měří množství kyslíku v podkožních tkáních. Jedná se o vyšetření stanovující parciální tlak kyslíku difundujícího přes pokožku. Senzory s elektrodami pro detekci kyslíku jsou umístěny na kůži. Vyšetření nezpůsobuje pacientovi žádné vedlejší účinky ani dyskomfort.

Po radiaci je tkáň nedostatečně okysličená

Vědci se v rámci zmíněného výzkumu snažili ověřit svoji hypotézu, že nedostatečně okysličená tkáň po radiační léčbě může přispívat ke komplikacím chirurgických ran a že měření hladiny kyslíku v tkáni může pomoci předpovědět vznik takovéto nehojící se rány.
Byly hodnoceny zdravotní výsledky 10 pacientů, kteří po předchozí radioterapii podstoupili operaci z důvodu sarkomu měkkých tkání. Pacienti s nižší transkutánní hladinou kyslíku před operací měli vyšší pravděpodobnost výskytu raných komplikací při hojení chirurgické rány. 4 ze 7 pacientů, kterým byly těsně před operací naměřeny hodnoty nižší než 25 mm Hg prodělalo komplikace hojení rány, zatímco rány všech 3 pacientů s hodnotami vyššími než 25 mm Hg se zhojily bez obtíží.

Hladina okysličení tkáně ovlivňuje hojení

Transkutánní oxymetrie by se tak potenciálně mohla stát metodou, která může předpovědět, kteří pacienti mají nejvyšší riziko vzniku nehojící se rány. Lékaři by v těchto případech mohli přijmout preventivní opatření, jako např. oddálení chirurgického zákroku po předchozím ozáření. Autoři studie však připouští, že zkoumaná populace je malá a pro potvrzení výsledků bude nutný další výzkum.

Zdroj:
http://www.sciencedaily.com/…16132852.htm
http://msts.org/…0Program.pdf

1