2 minuty

Studií zkoumajících dopad specifických nutričních doplňků stravy na léčbu dekubitů je stále nedostatek a jejich výsledky jsou často nekonzistentní.

Nová multicentrická, randomizovaná, zaslepená studie zveřejněná v Annals of Internal Medicine se snaží posoudit, zda speciální výživa o vysoké energetické hodnotě, s vysokým obsahem bílkovin a obohacená o arginin, zinek a antioxidanty může zlepšit hojení dekubitů.

Podvyživeným byla podávána obohacená tekutá výživa

Výzkumu se zúčastnilo 200 dospělých pacientů s podvýživou a s dekubity II., III. a IV stupně. Po dobu 8 týdnů bylo pacientům v experimentální i kontrolní skupině podáváno 400 ml energeticky bohaté perorální tekuté výživy s vysokým obsahem proteinů. Výživa pro experimentální skupinu však obsahovala navíc vysoké množství zinku, argininu a antioxidantů – selenu, manganu a vitaminu C a E.

Účast ve studii byla omezena na pacienty pobývající v zařízeních dlouhodobé péče nebo využívající služeb domácí péče. Nemocní trpěli malnutricí, ale byli schopni pít tekuté doplňky stravy. Průměrný věk v obou skupinách byl přibližně 81 let.

Plocha dekubitů se po 8 týdnech snížila

Primární cílový ukazatel představovala změna v ploše dekubitů po 8 týdnech sledování. Sekundární cílové ukazatele zahrnovaly úplné zhojení, redukci plochy dekubitů o 40 % nebo více, výskyt infekce v ráně, celkový počet převazů po dobu 8 týdnů a procentuální změny v ploše dekubitů po 4 týdnech.

U pacientů, kterým byla podávána speciální obohacená doplňková výživa došlo k většímu poklesu plochy dekubitů (průměrně o 60,9 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (průměrně o 45,2 %). U experimentální skupiny bylo také častěji pozorováno snížení plochy dekubitů o 40 % nebo více po 8 týdnech. U ostatních sekundárních cílových ukazatelů nebyl mezi skupinami zjištěn žádný rozdíl.

Speciální výživa pomáhá hojení dekubitů

Autoři studie z uvedených výsledků vyvozují, že podávání tekutých doplňků stravy obohacených o arginin, zinek a antioxidanty má pozitivní vliv na hojení dekubitů u pacientů s podvýživou.

Zdroj:
http://annals.org/article.aspx?…
http://www.medscape.com/…ticle/839128

1