2 minuty

Studie výzkumníků z Maltské univerzity zkoumala výsledky fyziologických vyšetření u diabetiků s nízkou amputaci na dolní končetině. Jejich cílem bylo odhalit faktory, které mohou predikovat úspěšnost hojení chirurgické rány po nízké amputaci.

Testování končetinové ischemie

Do prospektivní studie bylo zahrnuto celkem padesát jedinců s diabetem 2. typu, jimž byla provedena amputace přednoží nebo prstů. Pacienti podstoupili neinvazivní fyziologické testování před operací. Vyšetření zahrnovalo posouzení pedálního pulsu, předoperační arteriální spektrální křivky v kotníku, absolutního tlaku v prstech, indexu prst-paže a indexu kotník-paže. Po 6 týdnech byli pacienti opětovně vyšetřeni, aby bylo možné zhodnotit, zda se rána v oblasti amputace zcela zhojila, nebo se stále hojí, zda došlo ke komplikacím nebo vývoji chronické rány.

Index kotník-paže nepředvídá úspěšnost hojení

Výsledky studie nevykázaly žádný významný rozdíl v indexu kotník-paže mezi jednotlivými skupinami pacientů. Střední index prst-paže a naměřené hodnoty tlaku v prsech byly ve skupině pacientů, jejichž rány již byly zhojeny nebo u nich hojení ještě probíhalo, významně vyšší ve srovnání s pacienty, u nichž se vyvinul nehojící se defekt.

Významný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami byl také nalezen u spektrální křivky v kotníku. Uvedená zjištění tak naznačují, že index prst-paže, tlak v prsech a spektrální křivky v kotníku jsou lepšími prediktory úspěšného zhojení rány po nízké amputaci než index kotník-paže. Samotný index kotník-paže není podle autorů výzkumu dobrým indikátorem pravděpodobnosti zhojení po nízkých amputacích a nemělo by se na něj spoléhat při určování nutnosti revaskularizačních postupů před nízkou amputací.

Zdroj:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25981083

1