3 minuty

Kazuistika 1

V prvním případě se jedná o ošetření muže, kterému byl v listopadu 2021 odstraněn karcinom kůže na temeni hlavy. Následovala další léčba za využití radioterapie, která byla zahájena 4. 1. 2022 a ukončena 4. 2. 2022. Po operaci byla na temeni hlavy kulatá zhojená jizva, oblast této jizvy byla ozařována na RTG ozařovači v rozsahu 12 frakcí 3x týdně. Po ukončení radioterapie vznikla poradiační reakce II. stupně s vlhkou deskvamací o velikosti přibližně 3x4 cm. 

pacient po radioterapii

Okolí rány bylo suché. Rána byla ošetřena roztokem Prontosan a následně bylo použito krytí HydroClean o velikosti 7,5x7,5 cm. Okolí bylo promazáváno krémem Cavilon. Převazy byly indikovány po třech dnech. Od 10. 2. 2022 byla indikace změněna na přiložení obložky s Prontosanem po dobu dvaceti minut, následoval debridement suché kůže a poté bylo opět aplikováno krytí HydroClean již o průměru 5 cm.

aplikace krytí HydroClean

Převazy byly opět indikovány po třech dnech. Při převazu 24. 2. 2022 bylo zjištěno zhojení a dále bylo dostačující doléčení pouze za pomoci Cavilon krému.

po léčbě

Kazuistika 2

Druhá kazuistika se věnuje případu ženy, která navštívila FN Olomouc po dlouhodobých obtížích. Tři roky pozorovala nález na prsu, ale bála se jít k lékaři, proto se do lékařské péče dostala až ve chvíli, kdy nádor postupně exulceroval, až spotřeboval celý pravý prs. Při první návštěvě dne 28. 8. 2018 byl zjištěn exulcerovaný tumor o velikosti 10x6x7 cm, dále metastatické postižení skeletu, nadledvinky a dělohy. Na základě nálezu byla zahájena chemoterapie a současně léčba bolesti. 

pacient před léčbou
aplikace krytí

Indikovány byly převazy za využití roztoku Prontosan, krytí HydroClean a Zetuvit Plus. Převazy probíhaly po dvou dnech v domácím prostředí a zároveň jednou týdně probíhaly kontroly ve FN Olomouc.

další ošetření
krytí Sorbalgon

V lednu 2019 byla rána již menší, ovšem s velkou sekrecí. Proto byly zvoleny proplachy s Prontosanem a následné krytí Sorbalgonem. Tento léčebný postup vedl k dalšímu hojení rány a bylo dostačující ránu promazávat hydratačním krémem bez potřeby krytí. 

po léčbě

Kazuistika 3

V poslední kazuistice se jedná o pacientku s nádorovým onemocněním na přední straně hrudníku. Pacientka návštěvu lékaře několik měsíců odkládala až do doby, kdy ji nemoc svým zápachem a sekrecí znemožnila pracovat. V době první návštěvy lékaře byla odhalena exulcerovaná nádorová masa na hrudníku o velikosti 32x20 cm. Rána byla povleklá, zapáchající a s velkým exsudátem, spodina žlutá, povleklá. 

pacient po příchodu k ošetření

Při CT vyšetření bylo zjištěno metastatické postižení plic a oboustranný fluidothorax. Pacientce byla provedena pleurální punkce, implantace portu, byla zahájena chemoterapie a biologická léčba. 

aplikace krytí

Postupně dochází k progresi onemocnění, nerovnosti hrudní stěny, objevují se mozkové metastázy, je zahájena radioterapie mozku. Pacientka je velmi slabá, na vozíčku, pečuje o ni matka a převazy zajišťuje tým mobilního hospice. Doporučeno používání krytí Atrauman a Zetuvit Plus nebo novějšího kompresu Resposorb Super. 

krytí Zetuvitem
granulace rány
po léčbě
1