Léčba ran řízeným podtlakem (NPWT) je dnes již ustálenou a oblíbenou metodou léčby ran v oblasti traumatologie a ortopedie. Tato metoda má velmi široké využití, ať už u otevřených zlomenin a u rozsáhlých akutních poškození měkkých tkání včetně infikovaných ran, ale i u chronických ran, ve kterých se NPWT již využívá jako standardní postup při léčbě rány. 

cíle NPWT

Existují však i další situace, kdy je možné indikovat NPWT. Její další výhody mohou být následující: NPWT může sloužit jako pomůcka při chirurgické rekonstrukci, může zlepšit proces hojení po debridementu kvůli odhojení laloku, zlepšit míru úspěšnosti chirurgických zákroků, urychlit mobilizaci pacienta a zmírnit bolest. V případě otevřených zlomenin podtlaková terapie významně snižuje morbiditu, zkracuje dobu hojení a minimalizuje dopad časových rozdílů mezi vznikem a rekonstrukcí poranění. Při poraněních v perineální oblasti umožňuje NPWT v porovnání s tradičním krytím rychlejší regeneraci rány bez významných komplikací. V případě infikovaných ran (např. při osteomyelitidě nebo pooperačních infekcích) představuje podtlaková léčba rychlejší, bezpečnější a pohodlnější možnost léčby v porovnání s konvenčními metodami hojení ran. NPWT přispívá k záchraně končetiny a prevenci infekce u pacientů s odhalenými šlachami a kostmi a měla by představovat volbu léčby v případě, že tyto struktury nemohou být překryté chirurgicky. 

incize

Důležitým předpokladem správné léčby je šetrný, důkladný debridement a aplikace NPWT v bezpečné vzdálenosti od nervů a cév. Hodnoty používaného podtlaku by se měly pohybovat v rozsahu -40 mmHg až -150 mmHg. U silně exsudujících ran mohou být vhodnější vyšší hodnoty uvedeného spektra. Při léčbě ischemických a senzitivních ran (např. poškozená, slabě prokrvená měkká tkáň nebo rány po dekompresní fasciotomii) se doporučuje aplikace nižších hodnot (od -50 do -100 mmHg). Schopnost jednotky NPWT rozeznat a nahlásit přerušení léčby představuje významné bezpečnostní opatření. Nežádoucí přerušení podtlakové léčby mohou způsobit různé komplikace a je potřeba se jim vyhnout. Nevyhnutelné přerušení léčby z důvodu diagnostických či jiných činností by nemělo přesáhnout 2 hodiny. V průběhu léčby se vyžaduje důkladné sledování kvůli možnému vzniku nadměrného krvácení, především u pacientů na antikoagulační léčbě (také je třeba brát ohled na místo aplikace NPWT). NPWT také představuje dočasnou možnost léčby v případě odhalené kosti, šlachy nebo kovového osteosyntetického materiálu, které nemohou být překryty chirurgicky. Škála využití NPWT je velmi pestrá a využívá se u stále většího počtu indikací.